Våler Torvmuseum

Torv som brensel er kjent helt fra sagatiden og ble brukt til brensel i Norge helt frem til 1950-årene, da elektrisitetsutbyggingen kom for fullt og oljefyring ble tatt i bruk. Torv er også brukt som strø i husdyrrom, og i nyere tid som dyrkingsmedium. Under begge verdenskrigene var brenntorvproduksjonen viktig, og i dag er de største brukerlandene av torv som energiressurs, Russland, Finland, Hviterussland, Irland og USA. 

Torvskolen i Våler
Tidlig på 1900-tallet var det behovet for utdanning av torvmestere i Norge. Det Norske Myrselskap fikk tilsagn av Stortinget til opprettelse av torvskole, den andre i Norden, og 26. mai 1918 ble de første 32 elevene tatt imot på den nye torvskolen ved Gardsmyra i Våler. Foruten skolen, var det også en betydelig forsøksvirksomhet på grunn av Gardsmyras spesielle egenskaper. Skolen ble nedlagt etter få år, men Myrselskapets forsøksarbeid fortsatte og strøtorvfabrikken som var bygget i tilknytning til skolen, var i drift frem til 1979.
Det må antas at denne virksomheten ga kunnskap og inspirasjon til bygdefolk som drev i næringen.
Sikkert er det at skole- og forsøksvirksomheten ved Gardsmyra i Våler fikk stor betydning for opplæring i torvdrift og spredning av kunnskap om produksjon av torv, både til brensel og strø, langt utover Vålers grenser.

Torvdriftsmuseet
Etter nedleggelsen sto skolens lokaler tomme i flere år, inntil det i 1993 ble etablert en stiftelse som fikk i oppgave å ta vare på maskiner og gjenstander fra virksomheten. Det ble kjøpt tomt ved Myrstrand Torvfabrikk, og dit ble skolebygningen og smia/verkstedet flyttet. Ny strøtorvfabrikk ble bygget etter tegninger av den gamle, men tilpasset museumsdriften. 19. august 1995 ble Våler torvdriftsmuseum åpnet. Veksttorvfabrikk med utstyr for produksjon av torv som dyrkingsmedium, ble åpnet 19. juni 2007

Torvdriftsmuseet viser med sine bygninger, maskiner og gjenstander torvdrift gjennom langt over 100 år. På museet formidles en kulturhistorie og en virksomhet som har vært, og fortsatt er, en viktig næring, også her i Våler. I dag er både dyrking av myr og torvdrift blitt omstridte tema, men det fratar likevel ikke torvas rolle i norsk historie og kultur.

Åpent museum
Torvdriftsmuseet arrangerer åpne dager, og kan ellers besøkes etter avtale i sommersesongen.
Tlf. 917 64 329.

Bla til toppen