VÅLER 1000 ÅR

1022-2022

JUBILEUMSKOMITÉEN

 

Innledning

Formålet med prosjektet er å markere 1000-årsjubiléet for kong Olav Haraldssons (senere den hellige) besøk i Våler i 1022. 

Prosjektet omfatter en rekke arrangement for å minnes, belyse og vise virkningshistorien av Olavs besøk og olavsarven i Våler, samt Vålersamfunnets utvikling gjennom 1000 år. Det blir blant annet utstillinger, seminarer, vandringer, vandrespill, omvisninger, gudstjenester, konserter (herunder orgelfestival), pedagogisk opplegg for skoleelever, rehabilitering av olavskilden og opprustning av Mariaminnelunden. Se vedlegg for oversikt over tiltak og arrangementer.

Prosjektet inngår som en del av oppløpet til Nasjonaljubiléet 2030 – Norge i 1000 år og kontakt er opprettet med Stiklestad Nasjonale Kultursenter, samt ulike miljøer som arbeider med lokale markeringer i forkant av Nasjonaljubiléet, f.eks. Hundorp 2021.

Prosjektet planlegges av en komité nedsatt av Våler kommune og Den norske kirke i Våler ved menighetsråd og kirkelig fellesråd. Komitéene har en felles styringsgruppe og underkomitéer med ansvar for de ulike tiltak.

Jubileumskomitéen har en bred bakgrunn og særskilt kompetanse for å gjennomføre prosjektet. Den innebefatter personer med stor lokalkunnskap og solid historisk innsikt, et bredt nettverk og erfaring i å tilrettelegge og gjennomføre lignende arrangementer.
 

Bakgrunn

Under kong Olav Haraldssons kristningsferd i 1022, dro han fra Romeriket "østover til Solør og kristnet den bygd", skriver Snorre Sturlasson. Nord i Solør slo kongen seg ned øst for Glomma, på gården som senere skulle få navnet Våler. Etter kristningen, ble Olav enig med befolkningen om at det skulle bygges en kirke. Da det oppstod tvist om hvor denne skulle ligge, så spente Olav buen sin og erklærte at der pila falt ned, skulle den nye kirken bygges. Pila til kongen hadde truffet bakken i et vål, en haug med kvister, og det ga bygda dens navn. Slik ble kirkestedet for Mariakirken nær Glomma bestemt og i nesten 800 år forble dette Vålers kirketomt. Men etter at den ble truet av flom mot slutten av 1700-tallet, ble det i 1806 bestemt at det skulle bygges ny kirke, høyere og lengre bort fra elva. Hendelsen i 1022 er således opphavet til både Våler kirkehistorie og bygdas allmenne historie. I dag er Olavspila hovedelementet i Vålers kommunevåpen og fremhever derved bygdas sterke olavstradisjon.

Kong Olavs besøk i 1022 var en lokal hendelse, som gjennom de påfølgende begivenhetene rundt Olavs person og handlinger, knytter Våler til landets nasjonale historie. I 1031 ble Olav gjort til helgen av den katolske kirke og han ble senere kjent over deler av Europa. Behovet for å markere denne historiske hendelsen i Våler, med så dyptgripende og vidtrekkende konsekvenser, er åpenbart.

Våler 1000 år omfatter en rekke tiltak for å minnes, belyse og vise virkningen av kong Olavs besøk i Våler. I 1992 ble det arrangert Olavs-vikua i bygda og deretter startet arbeidet med å etablere et minnested for den gamle Mariakirken på Lisbettangen nede ved Glomma. Minnestedet ble åpnet i 1997.

Jubileumsåret 2022 markerer 1000-årsminnet for vålersamfunnets etablering og inngår samtidig som en del av oppløpet til Nasjonaljubileet 2030 - Norge i 1000 år. Det er opprettet kontakt med Stiklestad Nasjonale Kultursenter, samt ulike miljøer som arbeider med lokale markeringer i forkant av Nasjonaljubileet, blant andre Hundorp 2021.

Hovedmål

Hovedmålet for jubileet er å formidle kunnskap om og skape bevissthet om de historiske hendelsene i 1022 og bygdas utvikling senere. Vi ønsker å bruke markeringen til en tydeliggjøring av demokratiets plass i vårt samfunn, viktigheten av medborgerskap, stolthet og identitet, samt betydningen olavtradisjonen har hatt for Norge og for bygda vår. Jubileet sikter videre mot å skape refleksjon om hvordan Våler fremstår i den moderne tid, hvilke enorme ressurser vi innehar i form av oss sjøl som medborgere, og hvordan vi sammen skal forme framtida i vårt lokalsamfunn.

Det er også en målsetting ved jubileet å øke vår stolthet og skape innsikt ved samskaping i en rekke arrangementer i 2022.

Våler 1000 år, vil bli en markering som setter varige spor i hvordan vi presenterer oss som samfunn og hvordan vi klarer å skape reell medvirkning.

Delmål

  • Formidle og utvikle kunnskap og økt forståelse for vår historie og kulturarv.
  • Skape følelse av identitet og stimulerer innbyggerne til medvirkning gjennom aktiv deltakelse i markeringen av jubileet.
  • Inspirerer folk til sammen å skape et bærekraftig framtidssamfunn.
  • Fellesskapsopplevelser i form av kulturfestivaler så som vinterfest, innbyggerfest,

Disse delmålene vil vi nå gjennom følgende tiltak:

Kunnskap om, og opplevelse av, vålersamfunnets røtter og utvikling gjennom faglige seminar, utstillinger, omvisninger og gudstjenester fra forskjellige historiske epoker.

Kunnskap om, og opplevelse av pilegrimsleder og historiske steder i Våler, med fokus på historiefortelling og folkehelse gjennom:

  • vandring fra Vålers første kirkested på Lisbettangen og Olavskilden, til Vålers nye kirkested fra 1806.
  • Vandring i Søråsen/Søråsberget/Kjerkhøgda, der det i middelalderen stod et pilegrimskapell
  • Vålers 1000-årsmerke (pin) - Turer til ulike historiske steder innenfor kommunen, med stempel i hefte for besøk.

Kunnskapsformidling til skoleelever om olavstradisjonen og Vålers historie gjennom et pedagogisk opplegg for de ulike klassetrinn ved Våler grunnskole (1-10 trinn)

Kunnskap om og opplevelse av det fysiske materiale som finnes fra Vålers kirkeliv opp gjennom tidene, f.eks gjennom utstilling av olavsspenningen fra middelalderen, dører og annet utstyr rundt på gårdene, samt gjenstander berget fra kirkebrannen i 2009.

Etablering av en permanent samling av historisk materiale fra Vålers kirkeliv, samlokalisert med administrasjonslokalet for kirken i Gamlebanken.

Musikalske opplevelser gjennom en rekke konserter med ulike musikalske genrer. Musikken framføres for det meste i egne konserter, men også i tilknytning til ulike arrangementer. Vi vil vise profesjonelle musikere og kunstnere med røtter i Våler, sammen med bygdas amatører.

Fellesskapsopplevelser og identitetsbygging i form av kulturfestivaler, så som vinterfest, innbyggerfest, kunstfestival og orgelfestival. Her vil innbyggermedvirkning, samskaping og frivillighet være et overordnet fokus, og vi ønsker å ha spesielt fokus på grendene og innbyggerinvolvering i flere av disse markeringene.

Jubileet er planlagt med sikte på at 1000-årsmarkeringen også skal være framtidsrettet og etterlate seg en rekke varige spor i bygda:

  • Økt kunnskap og styrket identitetsfølelse
  • Politisk vedtatte strategier for ungdom og frivillighet
  • Rehabilitering av Olavskilden, oppgradering av Mariakirken minnelund, en varig gjenstandsamling, nedgraving av en tidskapsel, og etablering av årlige arrangementer.

 

Målgruppe

Målgruppe for prosjektet er hele Vålers befolkning, folk fra resten av regionen, samt andre interesserte. Det tilbys program for alle aldersgrupper og noen av programpostene har også nasjonal interesse.

Alle arrangementer er åpne for alle og mange er gratis. Det vil til noen av arrangementer være påmelding og/eller innganspenger (f.eks seminarer og konserter).

 

Handlingsplan/tidsplan

Jubiléet strekker seg over hele året 2022 med to perioder for hovedmarkeringer, 18.-29. mai Olavsvikua og innbyggerfest) og 11.-25. september (orgelfestival).

 

Bla til toppen